โรงพยาบาลนครนายก

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพ (โรงพยาบาลนครนายก) ยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

พันธกิจ

 1.  จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 2.  ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพ
 3.  จัดระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะและสร้างวัฒนธรรรมองค์กร เน้นความรัก ความสามัคคี

       Core Compretency

 1.  ให้บริการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูโรคทุกสาขา
 2.  ให้บริการแบบเครือข่ายระดับจังหวัด (Provincial Network)

    จุดเน้น / เข็มมุ่ง โรงพยาบาลนครนายก ปี ๒๕๖๖

 1.  พัฒนาระบบบริการด่านหน้าและการแพทย์ฉุกเฉิน
 2.  พัฒนาระบบบริการการแพทย์ทางไกล
 3.  พัฒนา 2P SAFETY
 4.  เพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง

    แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖

 •  ยุทธศาสตร์  ๑  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
 •   – พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง
 •   – พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
 •   – พัฒนาด้านกัญชา
 •   – พัฒนาระบบ 2P safety
 •  ยุทธศาสตร์  ๒  ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และการแพทย์ปฐมภูมิ
 •   – การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย
 •   – พัฒนาป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 •   – บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  ยุทธศาสตร์  ๓  พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้า
 •    – พัฒนาระบบบริการด่านหน้า 
 •  ยุทธศาสตร์  ๔  พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 •    – พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ 
 •  ยุทธศาสตร์  ๕  พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข
 •    – พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 •    – พัฒนาองค์กรแห่งความสุข
 •    – พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 •    – บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
 •    – การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
 •  ยุทธศาสตร์  ๖  พัฒนาเสถียรภาพการเงินการคลัง
 •    – เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
 •    – พัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
เมนู