โรงพยาบาลนครนายก

วิสัยทัศน์

บริการด้วยหัวใจ    ทันสมัย    ได้คุณภาพ

เป้าหมาย

โรงพยาบาลคุณภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

พันธกิจ

 1.  จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 2.  ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพ
 3.  จัดระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 4.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะและสร้างวัฒนธรรรมองค์กร เน้นความรัก ความสามัคคี

       Core Compretency

 1.  ให้บริการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูโรคทุกสาขา
 2.  ให้บริการแบบเครือข่ายระดับจังหวัด (Provincial Network)

ค่านิยมองค์กร

     เข็มมุ่งโรงพยาบาลนครนายก ปี ๒๕๖๔

 1.  พัฒนาระบบบริการด่านหน้าและการแพทย์ฉุกเฉิน
 2.  พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่้อรัง (NCD)
 3.  พัฒนา 2P SAFETY
 4.  เพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง

    แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๔

 1.  ยุทธศาสตร์  ๑  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
 2.  ยุทธศาสตร์  ๒  ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และการแพทย์ปฐมภูมิ
 3.  ยุทธศาสตร์  ๓  พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้า
 4.  ยุทธศาสตร์  ๔  พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 5.  ยุทธศาสตร์  ๕  พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข
 6.  ยุทธศาสตร์  ๖  พัฒนาเสถียรภาพการเงินการคลัง
เมนู