ทำเนียบผู้บริหาร

นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

นายพัฒนะ วิชกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายสิรเศรษฐ นันทธีโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางณัฐวีณ์ รักษ์แพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวประณุดา ชะนะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

นายสุภาพ มะเครือสี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

นางอุมาพร นันทธีโร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสาวสิริสุทธิ์ เรืองผลวิวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

นางชมพูนุช แสงพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

นางอุษา พุฒซ้อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ

นางสาวหฤทัย คุโณทัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ