ห้องพิเศษ

สิทธิการรักษา

บัตรทอง

เบิกต้นสังกัด, จ่ายตรง

ประกันสังคม (เจ็บป่วย)

ประกันสังคม

(คลอดบุตร)

เหมาจ่าย 15,000

รัฐวิสาหกิจ, ครูเอกชน,

TOT,  ขสมก ฯลฯ

พรบ.รถยนต์,

จักรยานยนต์

เรียกเก็บ 30,000

สิทธิอื่น ๆ

อสม. ตัวตน

ครอบครัว อสม.

ตึกน้ำใจ  4

2,500.-  ราคาส่วนเกิน

2,100 บาท

 

750 บาท

 

2,100 บาท

 

2,500 บาท

 

ตามหนังสือต้นสังกัด

 

ตามราคาที่กำหนด

 

1,500 บาท

2,100 บาท

ตึกน้ำใจ  5, ไมตรี 5

2,000.-  ราคาส่วนเกิน

1,600 บาท

 

500 บาท

 

1,600 บาท

 

2,000 บาท

 

ตามหนังสือต้นสังกัด

 

ตามราคาที่กำหนด

 

1,000 บาท

1,600 บาท

จักษุรวม

1,200.-  ราคาส่วนเกิน

800 บาท

 

100 บาท

 

800 บาท

 

1,200 บาท

 

ตามหนังสือต้นสังกัด

 

ตามราคาที่กำหนด

 

ฟรี

800 บาท

จักษุ (เดี่ยว) ,

ศัลยกรรมกระดูก

1,500.-  ราคาส่วนเกิน

1,100 บาท

 

250 บาท

 

1,100 บาท

 

1,500 บาท

 

ตามหนังสือต้นสังกัด

 

ตามราคาที่กำหนด

 

บริพัตร,สงฆ์ ฟรี /

ศัลยกรรมกระดูก,

จักษุ(เดี่ยว) 500 บาท

บริพัตร,สงฆ์  750 บาท /

ศัลยกรรมกระดูก,

จักษุ(เดี่ยว) 1,100 บาท

ติดต่อจองห้องพิเศษ   ได้ที่   งานประชาสัมพันธ์      โรงพยาบาลนครนายก

โทร 037-311151 , 037-312440  ต่อ 100, 119  มือถือ  084-5559074

เมนู