การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2565

Integrity and Transparency Assessment : ITA

  เอกสารคู่มือ / ประกาศ

  ตัวชี้วัดที่  1   การเปิดเผยข้อมูล

 • MOIT   1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

No results found

 • MOIT   2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

No results found

No results found

No results found

No results found

No results found

No results found

No results found

No results found

2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

No results found

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

No results found

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

No results found

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

No results found

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

No results found

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

No results found

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

No results found

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

No results found

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

No results found

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

No results found

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

No results found

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

No results found

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

No results found

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

No results found

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

No results found

No results found

No results found

No results found

No results found

  ตัวชี้วัดที่  2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 • MOIT   3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

No results found

 • MOIT   4   หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

No results found

 • MOIT   5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

No results found

  ตัวชี้วัดที่  3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • MOIT   6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

No results found

 • MOIT   7  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

No results found

 • MOIT   8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
  ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

No results found

 • MOIT   9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

No results found

  ตัวชี้วัดที่  4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • MOIT   10   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

No results found

 • MOIT   11   หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

No results found

 • MOIT   12   หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

No results found

  ตัวชี้วัดที่  5   การรับสินบน

 • MOIT   13   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

No results found

 • MOIT   14    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

No results found

  ตัวชี้วัดที่  6   การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 • MOIT   15     หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

No results found

  ตัวชี้วัดที่  7  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 • MOIT   16    หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

No results found

 • MOIT   17   หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

No results found

  ตัวชี้วัดที่  8  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • MOIT   18   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

No results found

 • MOIT   19   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

No results found

 • MOIT   20   หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

No results found

 • MOIT   21   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

No results found

  ตัวชี้วัดที่  9  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

 • MOIT   22   หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

No results found

 • MOIT   23   หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

No results found

เมนู