การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2564

Integrity and Transparency Assessment : ITA

  เอกสารคู่มือ / ประกาศ

นโยบาย / มาตรการ ประกาศจังหวัดนครนายก

  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

 • EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 • EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แลการการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • EB 6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • EB 7  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • EB 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
 • EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • EB 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 • EB 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 • EB 12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

 • EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

  ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 • EB 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
 • EB 15  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

  ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 • EB 16  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • EB 17  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 • EB 18  หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

  ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB 19  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านสุจริต”
 • EB 23  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”
 • EB 24  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
เมนู