ITA ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ