การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ  ปีงบประมาณ 2562

Integrity and Transparency Assessment : ITA

ดัชนีความโปร่งใส

ดัชนีความโปร่งใส

ความพร้อมรับผิด

ความพร้อมรับผิด

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คุณธรรมการทำงานหน่วยงาน

คุณธรรมการทำงานหน่วยงาน

เมนู