ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  • ประมวลจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

No results found

  • สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564  (7 ข้อ)
  • สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  • ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

No results found

  • ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
เมนู