ทำเนียบผู้บริหาร

ปีงบประมาณ 2567

null
นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

เบอร์โทร : 037-312440

null
นายชัยณรงค์ เลื่องชัยเชวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางผาสุข สุตวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางศุภษา ศิระเอกมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางกัลยาณี กังสนารักษ์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางอุมาพร นันทธีโร
รองผู้อำนวยการด้านประกันสุขภาพ

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางสาวอุบลวรรณ สุตาภิรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางสาวหฤทัย คุโณทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านดิจิทัลสุขภาพ

เบอร์โทร : 037-312440

null
นางสาวประณุดา ชะนะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

เบอร์โทร : 037-312440

เมนู