จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง ๒๗ หน่วยงาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๗๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าว ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

วิจารณ์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง 27 หน่วยงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมนู