ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพาเนลไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

              เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพาเนลไร้สาย (๔๑.๑๑.๓๔.๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคา

ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพาเนลไร้สาย-จำนวน-๑-เครื่อง-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding

เมนู