จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ดังนี้

                –   เช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ

                    พร้อมชุดทดสอบ จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ-พร้อมชุดทดสอบจำนวน-๑-เครื่อง

เมนู