จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิจารณ์

เมนู