ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

                   ๑.  เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยาคลินิก         จำนวน  ๒  เครื่อง

                          เป็นเงิน  ๔,๓๔๓,๙๐๐  บาท  (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                     ๒.  เครื่องตรวจอัตโนมัติทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด     จำนวน  ๑  ชุด

                          เป็นเงิน ๑,๔๘๔,๖๒๕ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยึี่สิบห้าบาทถ้วน)

                     ๓.  เครื่องตรวจอัตโนมัติหลักการทางภูมิคุ้นกันวิทยาเพื่อหาปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจ 

                          จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน  ๒,๖๙๖,๔๐๐ บาท  (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                    รวม ๓ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๒๔,๙๒๕ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เมนู