–   เช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-๒ ในสิ่งส่งตรวจโดยตรงด้วยวิธี Real-
                       time PCR แบบ Fast Detection system  จำนวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๔,๙๙๕,๙๐๐ บาท
                       (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เมนู