เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2566  

โรงพยาบาลนครนายก

—————————-

     ด้วยจังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 658 รายการและวัสดุที่หมดอายุการใช้งาน 28 รายการ  ราคากลางเหมารวมขั้นต่ำ 127,805 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
    1.  ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคล
    1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดไม่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคา

                       2.  วิธีการขายทอดตลาด

                            2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดในเรื่องราคาและบุคคลผู้สู้ราคาได้สูงสุดให้ถือเป็นที่สุด

                            2.2  ผู้ที่จะเข้าร่วมสู้ราคาต้องแสดงความจำนงโดยการลงชื่อ พร้อมยื่นหลักฐาน ในการสู้ราคาตามที่ทางราชการกำหนดก่อนที่จะเปิดขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 30 นาที

                       3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล

                            3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                            3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                            3.3 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)/หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ามี)

                            3.4 ต้องนำหลักฐานตาม ข้อ 3.1 ,3.2, 3.3  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล

                       4.  วัน  เวลา  และสถานที่

                          กำหนดดูสภาพพัสดุชำรุดและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  25  มกราคม 2566  เวลา ๑๐.3๐ น. โดยพร้อมกันที่บริเวณลานน้ำพุหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลนครนายก  เวลา  10.00 น.

                          กำหนดการขายทอดตลาดวันที่  26  มกราคม  2566  ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.30 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลออ-เฉลิม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุชั้น 4 โรงพยาบาลนครนายก                                                 

                       5.  ข้อกำหนดการประมูลราคา

                            5.1 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย  ซึ่งเป็นราคาประเมินขั้นต่ำ และขานราคาตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกราย

                      5.2 การเสนอราคาให้ผู้ประมูลยกมือแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประมูลให้คณะกรรมการขายทอดตลาดมองเห็นชัดเจน พร้อมเสนอราคาให้สูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และการเสนอราคาครั้งต่อไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้อื่นเสนอไว้ไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงหรือใช้วาจาไม่สุภาพ

                     5.3 ก่อนเข้าร่วมการประมูลผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อ โดยทางโรงพยาบาลนครนายก ได้กำหนดวันเวลา สถานที่ เพื่อตรวจสอบพัสดุแล้ว หากผู้ซื้อมิได้มาตรวจสอบดูสภาพพัสดุ ถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพพัสดุนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว และในกรณีผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประมูลต้องนำใบมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการประมูล มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าร่วมประมูลในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนชื่อภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคลให้ส่งหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือมอบอำนาจของกรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอำนาจ ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประมูลด้วย

                 6.  การชำระราคา

                      6.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว  ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)

                      6.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์และไม่ปฏิบัติตามข้อ (6.1) จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ซื้อตามข้อ  6.1  จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป

                7.  การสงวนสิทธิ์

                     ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอ  หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต  คณะกรรมการขายทอดตลาด อาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้ ให้ถือการตัดสินใจของประธานกรรมการขายทอดตลาด ถือเป็นการสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

                 8.  การส่งมอบ

                      เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายก  จะส่งมอบพัสดุให้กับผู้ที่ซื้อได้ในวันเดียวกัน และจะต้องนำพัสดุที่ประมูลได้ออกไปจากโรงพยาบาลนครนายกภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลนครนายกจะคิดค่าปรับเป็นเงินวันละ  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้  

                               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037 311151 ต่อ 221,08 4555 9067 ในวันและเวลาราชการ

 
     ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  มกราคม  2566
 
 
                                                      (นายธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล)

                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เมนู