จังหวัดนครนายก โดยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา

ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    –  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก

                    ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๒๙.๔๙.๑๔) จำนวน  ๒  เครื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  22 – 25 พฤศจิกายน 2565

วิจารณ์

เมนู