ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์และอวัยวะเทียมสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก) จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

               ตามประกาศจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์และอวัยวะเทียมสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก) จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

               ๑. ชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง ประกอบด้วย (๔๒.๒๙.๔๒.๑๙) จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไพน์ ไลน์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. โลหะดามกระดูกต้นขาและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู (๔๒.๒๔.๑๗.๐๘) จำนวน ๔๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไพน์ ไลน์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว แบบเพดิคูล่าสกรูชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้ (๔๒.๒๙.๔๒.๑๙) จำนวน ๓๔๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) ต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอวชนิดคอสกรูยาวพิเศษ (๔๒.๒๙.๔๒.๑๙) จำนวน ๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. ข้อเข่าเทียมชนิดตัดเอ็นข้อเข่า ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (๔๒.๒๔.๑๗.๐๑) จำนวน ๔๐ ชุด

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

สัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๖. ข้อเข่าเทียมชนิดไม่ตัดเอ็นข้อเข่า (TOTAL KNEE ARTROPLASTY) (๔๒.๒๔.๑๗.๐๔) จำนวน ๕ ชุด

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๔๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูล

ค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. ข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียว (UNICOMPARTMENT KNEE ARTHROPLASTY)(๔๒.๒๔.๑๗.๐๔) จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ใช้สารยึดกระดูก (TOTAL HIP CEMENTED) (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๒๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (TOTAL HIP CEMENTLESS) (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๐. ข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า ชนิดใช้สารยึดกระดูก (BIPOLAR CEMENTED) (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๒๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๑. ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (BIPOLAR CEMENTLESS) (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) ต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

          ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพัฒนะ วิชกูล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เมนู