ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง ๒๗ หน่วยงาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

               ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง ๒๗ หน่วยงาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

               จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง ๒๗ หน่วยงาน (๔๓.๒๒.๒๖.๐๔) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพัฒนะ วิชกูล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย-ติดตั้ง-๒๗-หน่วยงาน-1

เมนู