เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ (๔๒.๒๐.๓๕.๐๐) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  ต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เมนู