จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

วิจารณ์

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมนู