ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-Bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

               จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพี เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๘๙๙.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะ-จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เมนู