ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (ยาแผนกอายุรกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (ยาแผนกอายุรกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

               ๑. Alteplase ๕๐ mg powder for injection (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๔๗๒๖) จำนวน ๖๐ vial ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. Colistimethate ๑๕๐ mg for injection (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๐๔๕๖) จำนวน ๗,๐๐๐ vial

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. Empagliflozin ๑๐ mg tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๕๑๕๙) จำนวน ๒๑,๐๐๐ tablet ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๓๖๖.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. Ertapenem ๑ g powder for injection (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๑๔๓๙) จำนวน ๑,๒๐๐ vial

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๒,๒๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. Erythropoetin alfa ๔๐๐๐ Iu powder for injection (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๔๑๘) จำนวน ๒,๐๐๐ vial ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

/๖.Erythropoetin…

– ๒ –

               ๖. Erythropoetin alfa for injection ๕๐๐๐ Iu in prefilled syringe (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๔๗๕๓) จำนวน ๙๐๐ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๑๑๑.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๗. Erythropoetin beta ๕๐๐๐ Iu/๐.๓ mL for injection in prefilled syringe (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๐๑๕) จำนวน ๖๐๐ Prefilled syr(๐.๓ มิลลิลิตร/ml) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๓๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๘. Fosfomycin sodium ๔ g n for infusion (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๒๑๕๐) จำนวน ๓,๐๐๐ vial

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๙. Levetiracetam ๕๐๐ mg tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๔๑๘๙) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ tablet ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๐. Levetiracetam ๕๐๐ mg/๕ ml solution for infusion ๕ ml (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๔๗๐๔) จำนวน ๒,๐๐๐ vial(๕ มิลลิลิตร/ml) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๑. levodopa ๒๐๐ mg and benserazide ๕๐ mg Tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๙๔๑๓) จำนวน ๑๔๕,๘๐๐ tablet ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดไลน์ จำกัด (ขายส่ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๒. Meropenem ๑ g injection (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๔๔๒๓๙) จำนวน ๑๕,๐๐๐ vial ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

/๑๓.Pliperidone…

– ๓ –

               ๑๓. Pliperidone ๑๐๐ mg/mL suspension for injection in prefilled syringe (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๗๓๘๒๒) จำนวน ๑๓๐ หน่วย/unit(๑ มิลลิลิตร/ml) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๓,๑๗๖.๓๐ บาท (เก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๔. Rivastigmine ๑๓.๓ mg/๒๔ hr Transdermal Patch ๑๕ cm๒ (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๑๒๔๐๗) จำนวน ๗,๕๐๐ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๐,๘๗๗.๕๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๑๕. vildagliptin ๕๐ mg tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๓๗๗๒) จำนวน ๕๐,๔๐๐ tablet ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๒๑๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพัฒนะ วิชกูล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะยา-ยาแผนกอายุรกรรม

เมนู