ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑๖๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑๖๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

               เครื่องสลายนิ่ว (๔๒.๒๙.๕๑.๒๐) จำนวน ๑๖๐ ราย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โนวีเมด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระชัย      คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เมนู