ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

               ๑. เช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Human Papilloma virus (HPV) (๒๑.๑๐.๑๙.๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. เช่าเครื่องพร้อมชุดตรวจวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ (๒๑.๑๐.๑๙.๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด (ขายปลีก) ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๖๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

            ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เมนู