จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแอร์ชิลเลอร์ อาคารผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 –  แอร์ชิลเลอร์  อาคารผู้ป่วยนอก (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)                                    จำนวน  ๒  เครื่องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  22-25 พฤษภาคม 2566

เมนู