จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ตามรายการ ดังนี้

                  –   เช่าเครื่องพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-๒ ในสิ่งส่งตรวจโดยตรง

                    ด้วยวิธี Real-time PCR แบบ Fast Detection system (๘๕.๑๑.๑๕.๐๘) จำนวน  ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  9-14 มีนาคม 2566

วิจารณ์

เมนู