จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                –  รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)                     จำนวน  ๑  คัน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  9-14 มีนาคม 2566

วิจารณ์

เมนู