จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๒๔,๙๒๕.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ๑.  เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยาคลินิก (๔๑.๑๑.๕๘.๑๙)  จำนวน  ๒  เครื่อง

                 ๒.  เครื่องตรวจอัตโนมัติทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (๔๑.๑๑.๕๘.๑๙)

                      จำนวน  ๑  เครื่อง

                 ๓.  เครื่องตรวจอัตโนมัติหลักการทางภูมิคุ้นกันวิทยาเพื่อหาปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจ

                      (๔๑.๑๑.๕๘.๑๙)  จำนวน  ๑  เครื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  9-14 มีนาคม 2566

วิจารณ์

เมนู