ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                  จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์ และสารหนืดสำหรับผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ดังนี้

                  ๑.   เลนส์แก้วตาเทียมชนิด  Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular  จำนวน ๘๐๐ ชิ้น

                        ราคาชิ้นละ  ๒,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านบาทถ้วน)

                  ๒.   เลนส์แก้วตาเทียมชนิด  Foldable Hydrophilic Yellow Acrylic Intraocular 

                        จำนวน  ๔๔๕  ชิ้น  ราคาชิ้นละ  ๔,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒,๐๐๒,๕๐๐ บาท 

                        (สองล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                  ๓.   SODIUM  HYALURONATE ๒%  สารหนืด  สำหรับผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา 

                        จำนวน  ๘๐๐  หลอด  ราคาหลอดละ  ๑,๗๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท

                        (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                  รวม ๓ รายการ  เป็นเงิน ๕,๓๖๒,๕๐๐ บาท  (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อซื้อเลนส์-และสารหนืดสำหรับผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์-จำนวน-๓-รายการ

เมนู