โรงพยาบาลนครนายก เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เมนู