หมวดหมู่: ความพร้อมรับผิด

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน”