หมวดหมู่: ITA โรงพยาบาลนครนายก

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านต่อเพิ่มเติม “EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”

ITA 2563 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ITA 2563 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง”

ITA 2563 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ITA 2563 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”

ITA 2563 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ITA 2563 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ”

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563”

ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ”