หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 32 รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 32 รายการ”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 53 รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 53 รายการ”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ – Slice multi – detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ – Slice multi – detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ”

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ”

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)”