ผู้เขียน: หน่วยงานการเจ้าหน้าที่

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน”

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ”

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านต่อเพิ่มเติม “วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

อ่านต่อเพิ่มเติม “วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

อ่านต่อเพิ่มเติม “วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ”

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล”

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม”