ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

ประวัติการก่อสร้าง ประมาณปี พ.ศ. 2490 นายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อจัดหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลและต่อมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติเงินบำรุงท้องที่ภาวะสงครามปี พ.ศ.2497 เข้ามาสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมากรมการแพทย์ได้อนุมัติเงินจำนวน 100,000 บาท ทางจังหวัดจึงได้นำเงินไปจัดซื้อที่ดินของราษฎร ได้ที่ดินทั้งหมด 25 ไร่ 24 ตารางวา โดยใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ 8,620 บาท และได้รับเงินบริจาคสมทบจาก นางชุนกี ศิลาทอง จำนวน 29,745 บาท รวมทุนในการก่อตั้งทั้งสิ้น 152,417.95 บาท โรงพยาบาลนครนายกได้เปิดให้บริการตรวจรักษาเป็นครั้งแรกใน วันที่ 23 สิงหาคม 2497 เป็นต้นมา บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โรงพยาบาลนครนายกยังเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมและการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษา พยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ เช่น เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนักกายภาพบำบัด เป็นต้น โรงพยาบาลนครนายกได้จัดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลและสาธารณสุข โดยให้บริการทางการแพทย์สาขาหลัก และสาขาพิเศษเฉพาะทางอื่น มีการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ และบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.และสถานประกอบการในโครงการประกันสังคม

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563”

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563”