เป้าหมาย

” ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข “

วิสัยทัศน์

” บริการด้วยหัวใจ ทันสมัย ได้คุณภาพ “

พันธกิจ

” ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นองค์กรแห่งความสุข “


ค่านิยม


เข็มมุ่งโรงพยาบาลนครนายก ปี ๒๕๖๒

  • พัฒนาระบบบริการด่านหน้า
  • พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  • พัฒนาสู่การเป็น 2P Safety Hospital
  • เพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์

  • ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
  • พัฒนาคุณภาพระบบบริการด่านหน้า
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริการ
  • พัฒนาบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข
  • เพิ่มเสถียรภาพการเงินการคลัง
เมนู