ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์-PACS-จำนวน-๑-ระบบ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding