ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017314890)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-๒-รายการ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding