ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://110.77.151.42/webboard/viewtopic.php?f=30&t=1379&sid=b69c326c4dba05bb43693af808d98d4a