โรงพยาบาลนครนายก พร้อมรับการตรวจเพื่อประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMI) ขั้นที่ 3