ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-จำนวน-2-รายการ

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๔,๖๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    ๑.  เครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ (๔๒.๑๘.๑๕.๐๔)   จำนวน    ๑  เครื่อง

                    ๒.  เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติ (๔๑.๑๐.๖๒.๐๓ )   จำนวน    ๑  เครื่อง

เมนู