จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

วิจารณ์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการประกวดราคา-1

แบบแปลน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์-จำนวน-๑-ระบบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เมนู