ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB-4-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเ