ประกาศเผยแพร่ยาแก้ปวดและกระดูกพรุน-จำนวน-6-รายการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการซื้อยา (กลุ่มยาแก้ปวดและกระดูกพรุน) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ

เมนู