จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ดังนี้

                –  ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์                                                                     จำนวน  ๑  ระบบ
                   เป็นเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

เมนู