ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

               จ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นครนายกราชวัตร จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท

(ยี่สิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เมนู