กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จึงขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เมนู