กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2564  โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 จึงขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เมนู