ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-Bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

               เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร (๔๒.๒๘.๑๖.๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด (ส่งออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งปวง

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เมนู